Södra Sandsjö

Soedra LogoLandskapet och dess berättelser

Området omfattar kulturmiljöerna kring Ronnebyån inom byarna Dångebo, Dångemåla, Örmåla samt den tidigare byn och bruket Örmo. Endast i begränsad omfattning innehåller landskapet några jordbruksmarker. Istället rör det sig bebyggelsemiljöer av olika slag, som en kyrkby, bruksbyggnader och industribyggnader. Södra Sandsjö tillhör de yngre sockenbildningarna i Kronobergs län. Genom avsöndring från Linneryd 1598 blev Sandsjö egen socken och kyrkan kom att placeras invid bygdens farled, Ronnebyån.

En kvarn har funnits i Dångeborås sedan 1600-talet. Den nuvarande byggnaden är troligen från 1800-talet och ombyggdes i samband med elektrifieringen 1914. Kvarnen var i drift fram till 1960-talet och ombyggdes därefter till mekanisk verkstad. Kraftstationen anlades 1913, utvidgades tre år senare och nedlades under 1950-talet. 1996 återupptogs elproduktionen. I södra delen av området ligger den äldre industrimiljön i Konga, med bevarade traditioner av Öhrmo järnbruk. Järnbruket anlades 1743 med masugn och gjuterilada. Fram till 1880-talet drevs järnhanteringen i varierade former varefter den ersattes av sulfitmassatillverkning. I samband härmed kom stora delar av det äldre byggnadsbeståndet att återanvändas. Idag är metallindustri åter den dominerande verksamheten. Parallellt med bruksnäringen bedrevs ett jordbruk som en viktig stödnäring.

Kulturmiljöns värden

Området belyser hur en bygd förvandlats från jordbrukarsamhälle till industricentrum.

Nuvarande kyrka uppfördes 1837 i tidstypiskt byggnadsskick. I kyrkans omgivning ligger en skolbyggnad, prästgården från omkring 1900 och den så kallade Gropanässtugan — en gammal prästgård flyttad till nuvarande plats under 1940-talet. Vägen som leder genom sockencentrum kantas av en representativ och variationsrik småhusbebyggelse uppförd under perioden 1850-1920. Här har funnits färgeri och garveri, smedja och kopparslageri. Skräddare, målare, träskomakare har verkat här. Strax söder om bygatan ligger hembygdsgården byggd 1818 och ägdes under ett par årtionden av församlingsprästen.

De bevarade byggnaderna i Konga representerar många av de i dag försvunna verksamheterna. Förutom äldre industribyggnader och ruiner är bruksherrgården från 1800-talets mitt bevarad jämte flera arbetarbostäder och förrådsbyggnader. Bruksmiljön omges av ett öppet odlingslandskap med långa rösen.

Dångs verkstäder är en mindre mekanisk industri från sekelskiftet, belägen mellan kyrkbyn och bruksmiljön i Konga och med bakgrund som kvarnmiljö. Här finns också anläggningar för kraftstationen.

Historien om Södra sandsjö Socken är under uppbyggnad och under tiden kan ni läsa om Södra Sandsjö Socken på wikipedia.